Minhmoc 1319 +16
VVuong 1323 -16

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

38 nước, 4 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết