vuithobac 1534 -24
newbie03 1338 +24

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

100 nước, 8 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua