wakaeuro 1299 +15
1011 1276 -15

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

76 nước, 12 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết