Annie 1633 +8
Huynhcon 1432 -8

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

166 nước, 18 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết