pentax 1618 -16
ANnhatrang 1626 +16

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

59 nước, 8 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết