Minhmoc 1335 -17
VVuong 1307 +17

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

23 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ