Kiểu: Cờ tướng, 24/11/2022

54 nước, 6 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ