LenhHoXung 1484 -13
congdc76 1554 +13

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

51 nước, 9 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua