Magis 1651 -18
Vaileu 1601 +18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

109 nước, 16 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết