Hienvd 1660 +5
Mattemco 1364 -5

Kiểu: Cờ úp, 6/12/2022

34 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua