Hienvd 1670 +4
Mattemco 1354 -4

Kiểu: Cờ úp, 6/12/2022

70 nước, 11 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua