Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

54 nước, 11 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ