Ht080677 1291 -12
YeuChieu 1381 +12

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

29 nước, 2 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết