Hienvd 1672 -19
chominhchoi 1617 +19

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

45 nước, 4 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua