Hienvd 1668 +14
chominhchoi 1621 -14

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

56 nước, 12 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ