rocking7290 1541 +10
phatle 1400 -10

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

64 nước, 13 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết