vuithoinhe 1635 +5
YeuChieu 1326 -5

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2022

56 nước, 5 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua