Quân đen 0 0
ducmatto 1396 0

Kiểu: Cờ tướng, 9/12/2022

3 nước, 0 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ