ducmatto 1327 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

51 nước, 14 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ