TANNV 1645 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

68 nước, 12 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết