Quân đen 0 0
TANNV 1645 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

48 nước, 4 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua