Quân đen 0 0
TANNV 1645 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

39 nước, 3 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ