TANNV 1645 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

35 nước, 4 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ