ndkc 1667 +7
kevanbui 1459 -7

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

52 nước, 10 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ