vuong588 1821 +10
ndkc 1674 -10

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

117 nước, 12 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua