vuong588 1840 +8
ndkc 1655 -8

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

54 nước, 4 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua