vuong588 1824 +9
ndkc 1671 -9

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

52 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua