Kiểu: Cờ tướng, 9/12/2022

36 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết