Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

127 nước, 13 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết