Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

56 nước, 11 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua