vanle123 1440 -9
ndkc 1601 +9

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

105 nước, 7 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua