Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 9/12/2022

35 nước, 3 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ