Kiểu: Cờ tướng, 9/12/2022

60 nước, 11 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết