Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

63 nước, 6 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua