Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

39 nước, 2 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua