ytrungnhan 1566 +15
rocking7290 1542 -15

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

74 nước, 11 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ