Gagaga1 1426 -20

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

61 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết