Xuanhoan 1539 -15

Kiểu: Cờ tướng, 20/1/2023

101 nước, 10 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua