avganti1 1681 +13

Kiểu: Cờ tướng, 20/1/2023

80 nước, 7 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua