Kiểu: Cờ tướng, 22/1/2023

67 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết