Kiểu: Cờ úp, 25/1/2023

57 nước, 11 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết