hp0905 1598 +22

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

53 nước, 4 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua