Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

118 nước, 14 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua