Kiểu: Cờ úp, 25/1/2023

118 nước, 14 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua