0972493207 1416 -15
Donggl 1462 +15

Kiểu: Cờ tướng, 25/1/2023

67 nước, 11 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua