Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

71 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết