Kiểu: Cờ úp, 25/1/2023

71 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết