Minhacb 1694 +20
Gatay12 1735 -20

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

54 nước, 6 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ