Sori12345 1640 -14
Minh7 1648 +14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

67 nước, 6 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết