Kiểu: Cờ úp, 25/1/2023

48 nước, 9 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ