Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

48 nước, 9 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ