Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

68 nước, 6 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ