Kiểu: Cờ úp, 25/1/2023

68 nước, 6 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ