hp0905 1620 -10

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

69 nước, 7 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua